• Start

Garantie DegoDoor

Garantievoorwaarden Mill Panel
voor SKH-BGS-001 gecertificeerde deurpanelen

Mill Panel BV te Mill verklaart hierbij dat de door Mill Panel BV geproduceerde deurplaten, die gecertificeerd zijn volgens de SKH-BGS-001, gegarandeerd zijn tegen uitbuiging, zoals weergegeven in artikel 1 en tegen delaminatie. De garantietermijn bedraagt 10 jaar waarbij de factuurdatum als eerste dag van de Garantietermijn geldt.
Binnen de garantietermijn zal de gefactureerde waarde van de plaat tot maximaal 100% worden vergoed in de eerste zes jaren. In de daaropvolgende 4 jaren zal dit percentage met 20% per jaar gereduceerd worden. 
Voorts zullen, na overleg met reclamant, arbeidskosten/herstelkosten en kosten van materiaal t.b.v. het vervangen van de betreffende deur vergoed worden tot een maximum van € 500,- per paneel. Ook dít bedrag wordt, volgens bovenstaande regeling, gereduceerd gedurende de garantietermijn.
De garantie is alleen van kracht als het geleverde product, de deur/kozijnconstructie, verwerkt en onderhouden is in overeenstemming met de bijgevoegde richtlijnen ‘Randafwerking, oppervlaktebehandeling en onderhoud’.

Bovendien moet het paneel ingezet worden waarvoor het bedoeld is: toepassing als deur of als gevelelement zonder dat sprake is van toepassing t.b.v. dragende constructies.
De verwerkingsvoorschriften en garantievoorwaarden zijn bijgevoegd en worden tevens beschikbaar gesteld op de website van Mill Panel B.V. onder:

www.millpanel.com/nl/downloads

Reclamant dient binnen vijf dagen na het constateren van vermeende gebreken waarop de garantieregeling van toepassing is, de directie van Mill Panel B.V. uitvoerig te informeren over de aard van de klacht. Mill Panel zal hierop een afspraak maken met reclamant om ter plaatse inspectie uit te voeren.

Herstelwerkzaamheden die zonder overleg met Mill Panel B.V.worden uitgevoerd worden nimmer vergoed. Mill Panel heeft bovendien het recht gedurende de gehele garantieperiode herstelwerkzaamheden uit te (laten) voeren aan gereclameerde panelen / deuren.

Mill Panel B.V. beperkt de garantieregeling tot bovenstaande en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor (gevolg) schade, direct of indirect, voortvloeiend uit defecten en/of gebreken aan het deurpaneel.

Vormstabiliteit: kromming en scheluwte

Met betrekking tot de kromming en scheluwte gelden de eisen in mm volgens NEN-EN 1121. De in de praktijk te verwachten maximale uitbuiging in mm wordt gemeten in overeenstemming met NEN-EN 952 en na het eerste gebruiksjaar, buiten het stookseizoen.

De eventuele kromming en scheluwte dienen te worden gemeten aan de sluitzijde van de deur; de kromming met de deur in geopende toestand, de scheluwte met de deur dicht op het middenslot.

Mill Panel garandeert haar deurpanelen tot 10 jaar na factuurdatum tegen uitbuiging en scheluwte.
Gedurende het eerste jaar nadat een deur is gemonteerd moet deze zich aanpassen aan de vochtbalans binnen-buiten.
Het deurpaneel kan in dát geval tijdelijk wat meer vervorming geven. 

Afhandeling klacht

Een klacht wordt in beginsel afgehandeld door de betreffende deurenfabrikant. Mill Panel dient de klacht binnen 14 dagen na ontvangst van de schriftelijke melding in behandeling te nemen. Bij een geldig bevonden klacht dient de klacht binnen 2 maanden te zijn verholpen, tenzij anders overeengekomen tussen deurenfabrikant en afnemer.

Klacht verhelpen

De deurenfabrikant heeft het recht de klacht te verhelpen door correctieve maatregelen aan de deur zelf, ter plaatse of in de fabriek.

Schademelding

In geval van schade is de verbruiker/verwerker verplicht Mill Panel binnen 5 werkdagen na constatering van de gebreken schriftelijk op de hoogte stellen onder vermelding

van: factuurnummer/datum van levering/referentie en gespecificeerde omvang van de schade. Mill Panel dient in de gelegenheid gesteld te worden ter plaatse onderzoek te doen. Mill Panel behoudt zich het recht voor, de schade elders te laten onderzoeken. De aansprakelijkheid is beperkt tot in deze garantie vermelde voorwaarden. Indien niet aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, vervalt elk recht op schadevergoeding. Uitgesloten van garantie zijn schade en kosten veroorzaakt door:

• bedrog door gebruiker of onoordeelkundig gebruik;
• normale slijtage, te weinig of geen onderhoud, onjuiste behandeling, onjuiste montage en abnormaal gebruik;
• onvoldoende controle op eventuele aanwezige problemen voor en tijdens de montage. Indien het geleverde ondanks
• zichtbare gebreken is verwerkt, is het geleverde uitgesloten van garantie;
• opzettelijke danwel onbewuste vernieling of vernieling door natuurverschijnselen en/of brand/explosies.

Garantie

Mill Panel geeft onder bovenstaande voorwaarden 10 jaar garantie op AluPlex®, AluCork®, AluLight®, AluPassive®, AluTherm® en AluTherm-Profile® deurpanelen.


Mill, 12 mei 2011

Directie Mill Panel BV

Voor de meest recente versie van de garantie bepalingen en de verwerkingsvoorschriften verwijzen wij u naar de website van de producent:

www.millpanel.com

 

Productie, montage en oplevering

Bij de levering van het deurpaneel behoren verwerkings­voorschriften die informatie geven over de toepassing, de behandeling en het onderhoud.

Een extern geaccrediteerde instelling, de Stichting Keurings­bureau Hout, voert onaangekondigd inspecties uit in de fabriek van onze leverancier. Het afgegeven KOMO® attest-met-productcertificaat danwel het SKH-BGS-deurrompcerfiticaat is een waarborg voor gedegen kwaliteit en vak­kennis waardoor uw deur bij goed onderhoud een zeer lange periode meegaat.

Hoewel timmerfabrieken de deuren tegenwoordig steeds vaker compleet met isolerende beglazing en volledig afgelakt afleveren, wordt bij veel woningen het plaatsen van het glas en het afschilderen door anderen verzorgd.

Voordat de schilder de laatste verflaag aanbrengt - uit esthe­tisch oogpunt maar ook zeker als bescherming tegen weer en wind – beoordeeld hij de deur op eventuele beschadigingen en herstelt deze.

Het afschilderen geeft de definitieve kleur en uitstraling aan de deur. Erg belangrijk hierbij is dat de afwerklaag de basis is voor een lange levensduur. Nadat de glaszetter en schilder hun werkzaamheden hebben afgerond wordt de zorg voor de deur aan u overgedragen.

Onderhoud: hoe doen we dat?

Tijdens het gebruik van de deur kunnen er beschadigingen onstaan en zal de beschermende werking van het verf­systeem afnemen. Hiermee komen we op het belang van inspectie en onderhoud.

Op de frequentie en mate van onderhoud hebt u zelf grote invloed en het tijdig treffen van maatregelen zijn hierbij van cruciaal belang.

Om te beginnen kunt u een of meerdere keren per jaar het houtwerk reinigen met een mild sopje, bijvoorbeeld een kneepje handafwasmiddel in lauw-warm water (geen ag­gresieve middelen!). Tijdens het reinigen inspecteert u het houtwerk op eventuele beschadigingen en het schilderwerk op verwering/barstvorming.

Het reinigen heeft tot doel vuil te verwijderen waardoor nieuw vuil minder snel zal aanhechten op de schone verflaag.

Indien beschadigingen, verwering (verpulvering van verf en kitnaden) of barstvorming en kieren in verbindingen zicht­baar zijn dienen deze hersteld te worden. Als u deze klus door een vakman laat doen mag u ervan uit gaan dat dit goed gebeurt. Wilt u dit werk zelf wilt uitvoeren, dan is het een serieus advies de staat van het verfwerk tezamen met een vakman te beoordelen. Hij kan u advies geven over de urgentie van het uit te voeren herstelwerk. Tevens kan hij u een onderhoudsschema verstrekken waarin u de diverse controle- en herstelactiviteiten kunt inplannen.

Kleurkeuze

Een algemene regel is dat donkere kleuren beduidend warmer worden dan lichte kleuren en hierdoor is onderhoud aan don­kere kleuren frequenter noodzakelijk dan bij lichte kleuren.

Donkere kleuren nemen veel warmte op van het zonlicht en hierdoor zal het onderliggende hout veel meer “werken”. De verflaag moet deze werking kunnen opvangen maar na gelang de tijd verstrijkt zal de verflaag star c.q. bros worden en uiteindelijk barsten, ook wel craquelé genoemd.

Zeer donkere kleuren, vallend in klasse drie van Tabel 1, worden afgeraden i.v.m. genoemde temperatuurstijgingen, vooral tijdens de zomer.

In de garantievoorwaarden zijn craquelé-schades van verf en barstvorming van het onderliggende houtfineer op deuren, voorzien van kleuren uit klasse III alsmede deuren die trans­parant zijn afgewerkt, met ingang van 2013 uitgesloten.

Bij alle kleuren die in klasse I en II vallen, zijn de garantie­voorwaarden normaal van toepassing. De deur dient te worden onderhouden zoals aangegeven in Tabel 2. 

Toelichting Klasse-indeling RAL/niet-RAL kleuren

Tabel 1 bevat een groot aantal RAL-nummers. Elke RAL-kleur is ingedeeld in een kleurklasse en hiermee ligt ook het te ver­wachten onderhoud vast zoals weergegeven in Tabel 2.

Ook de niet-RAL-kleuren kunt u in een van de drie onder­houdsklassen indelen zodra u beschikt over de helderheids­waarde van de kleur. De helderheidswaarde van de kleur wordt de Y-waarde genoemd en deze wordt gedefinieerd in de ISO 7724-1.

Met de helderheidswaarde Y kunt u de stijging van de opper­vlaktetemperatuur, ΔT, berekenen met de formule:
ΔT = 47,5 x (1-Y/100) 

Indeling onderhoudsklassen

De kleurhelderheidswaarde wordt vervolgens ingedeeld in een onderhoudsklasse 1, 2 of 3.
Bij de indeling is een relatie gelegd tussen kleur temperatuur­stijging in de afwerklaag op het houtoppervlak, namelijk:

- Klasse 1, ΔT ≤ 36°C: gunstig
- Klasse 2, ≥37°C ΔT ≤ 44°C: normaal
- Klasse 3, ΔT ≥45°C: ongunstig

Voor de inhoud van deze onderhoudsklassen, de kleurtabel (Tabel 1) en het onderhoudsschema (Tabel 2), verwijzen wij u naar:

http://www.millpanel.com/images/stories/pdf/verfkleuradvies_nl_v3.pdf

De Gouw Handelmaatschappij is sinds 2008 FSC® en PEFC gecertificeerd.

De Forest Stewardship Council® (FSC) is een onafhankelijk, breed gesteund en wereldwijd opererend systeem voor de certificering van verantwoord beheerd bos en verantwoord geproduceerd hout.

FSC heeft als eerste wereldwijd toepasbare richtlijnen opgesteld voor certificering van goed bosbeheer en de handelsketen. FSC gecertificeerde goederen kunnen uitsluitend door FSC gecertificeerde bedrijven als zodanig verwerkt en verkocht worden.

PEFC is een certificatieschema voor duurzaam bosbeheer.